Internationalt samarbejde

Det internationale arbejde der laves i Anonyme Alkoholikere, kan bedst forstås som AA-servicearbejde på tværs af landegrænser.

Alt servicearbejde har til formål at gøre det lettere for grupperne at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. Dette gøres blandt andet ved at have forskellige services, telefon-, e-mail vagt, litteratursalg og oversættelse, en servicekonference hvor grupperne kan samles og tage del i Anonyme Alkoholikeres velfærd, og udgøre den samlede gruppesamvittighed for hele fællesskabet, og mange andre services.

I det internationale samarbejde deler vi erfaringer vedrørende disse forskellige serviceorganer og lærer af hinanden, hvilke ting der virker og hvilke der ikke gør. Møderne i det internationale samarbejde har ingen besluttende kompetencer, men disse Servicemøder kan udtrykke holdninger og komme med ideer, som de delegerede kan arbejde videre med.
 Man kan også vælge at se det, som et sponsor-sponsee samarbejde, hvor de mere erfarne giver videre til de mindre erfarne.

Det er lige så vigtigt for fællesskabet Anonyme Alkoholikere i Danmark at deltage i dette samarbejde, som det er for den enkelte alkoholiker at deltage i AA møderne.

Ligesom det står beskrevet i 12. Trin: ”Vi forsøger at bringe dette budskab videre”, hvilket jo kun kan gøres, hvis man har erfaring med budskabet, så sker det samme i det internationale arbejde, hvor det ikke direkte er budskabet, men erfaring med service, der bringes videre. Nogle gange får man og nogle gange giver man. Begge dele er meget vigtig for vores udvikling.

De internationale delegerede er alle valgt af servicekonferencen i Danmark. De er fællesskabets repræsentanter. Du eller din gruppe, din region eller dit udvalg, er derfor meget velkommen til at henvende sig til de delegerede med spørgsmål og for at høre om de erfaringer med idéer du/I går med. Det er ikke sikkert at vi kender svaret, men vi har et stort netværk, som vil kunne hjælpe.

Hvis vores vidunderlige fællesskab skal blive ved med at udvikle sig og stadig bestå i mange år frem i tiden, så er vi nødt til, som fællesskab, at være en del af det store verdensomspændende fællesskab i Anonyme Alkoholikere.

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad de delegerede for henholdsvis Nordisk, Europæisk Service Møde (ESM) og Verdens Service Møde (WSM) arbejder med, hvad der sker der og på hvilken måde.

Nordisk Service

Om AA Danmarks samarbejde med de nordiske lande og Nordisk Service Møde (NSM).

Europæisk Service

Om AA Danmarks samarbejde på tværs af de Europæiske lande og Europæisk Service Møde (ESM).

Verdens Service

Om AA Danmarks samarbejde på verdensplan og Verdens Service Møde (WSM).

Nordisk Service

Formålet med Nordisk samarbejde er det samme som ved al anden AA aktivitet: At bringe budskabet videre til den stadigt lidende alkoholiker, uanset hvem hun eller han er og hvilket sprog, der bliver talt.

For at opfylde dette mål forsøger vi at finde veje og muligheder, ved at delegerede fra Norden deler erfaring styrke og håb. For tiden er det Finland, Norge, Sverige og Danmark, der deltager i dette samarbejde.
AA er et internationalt fællesskab, hvor det at bringe budskabet videre, ikke kender til landegrænser eller andre barrierer.

Erfaringen har vist, at en velfunderet servicestruktur sætter os alle i bedre stand til at bringe budskabet videre på en mere effektiv måde. Derfor opmuntrer og støtter det nordiske samarbejde landene i opbygning og udvikling af en sådan struktur.

Ligesom vi som personer i Fællesskabet har brug for, at dele erfaring, styrke og håb med andre alkoholikere, så har AA Danmark brug for at gøre det samme med andre lande. Vores struktur og vores service er ikke statisk og kan hele tiden forbedres. Og vi kan bringe vores erfaringer videre til nyere strukturer.

Samarbejdet foregår ved at der hvert år – i forbindelse med Nordisk Møde – afholdes møde med de Nordiske Delegerede. Emnet er at udveksle erfaringer fra de enkelte lande via rapporter og oversigter.

Nordisk Møde går på skift imellem landene. I Danmark afvikles det sammen med Landsmødet i uge 38.

Desuden mødes de Delegerede til et Temamøde, der ligeledes afvikles i landene efter tur. Til Temamødet tages udgangspunkt i et konkret tema, der er det samme, som er temaet i det Internationale samarbejde (Europæisk Servicemøde (ESM) og Verdens Service Møde (WSM)). I dette temamøde deltager lejlighedsvis andre indbudte personer med særligt kendskab til temaet.

I fællesskab er der udarbejdet Retningslinjer for Nordisk samarbejde (se link nedenfor)

Yderligere oplysninger om funktionen i Danmark og om, hvem der er Delegeret kan læses i Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen.

Teksten er senest justeret i 2018

Europæisk Service

Vort formål med Europæisk Service Møde (ESM) er det samme som ved al anden AA aktivitet: At bringe budskabet videre til den stadigt lidende alkoholiker, uanset hvem hun eller han er og hvilket sprog, der bliver talt.

For at opfylde dette mål forsøger vi at finde veje og muligheder, ved at delegerede fra Europa deler erfaring styrke og håb. AA er et internationalt fællesskab, hvor det at bringe budskabet videre, ikke kender til landegrænser eller andre barrierer.

ESM kan også repræsentere et udtryk for AA’s gruppesamvittighed i Europa.
 ESM er også en af de zoner, som fællesskabet Anonyme Alkoholikere er delt ind i.

Ligesom vi som personer i fællesskabet har brug for, at dele erfaring, styrke og håb med andre alkoholikere, så har AA Danmark brug for at gøre det samme med andre lande.

Vores struktur og vores service er ikke statisk og kan hele tiden forbedres. Og vi kan bringe vores erfaringer videre til nyere strukturer.

Der afholdes ESM hvert andet år i ulige årstal. I Danmark vælges de delegerede for 4 år og deltager således i 2 ESM. De 2 delegerede vælges på Servicekonferencen i Danmark. Normalt vælges den nye delegerede 1½ år før deltagelse i sit første ESM, så der er tid til at sætte sig grundigt ind i opgaven.

Verdens Service

Hvert andet år (i lige år) afholder AA et Verdens Service Møde (WSM). Hver anden gang, altså hvert 4. år afholdes mødet i New York.

WSM er en mulighed for alle lande, hvor AA er til stede, gennem Delegerede at dele erfaring, styrke og håb (”ansigt til ansigt” omkring AA Service) på tværs af landegrænser, så vort AA budskab om håb, kan bringes videre.

Dette er et møde om Service mellem AA lande og ikke en Service Konference på verdensplan. Intet AA land kan ”pålægges” noget af dette forum, men dette kan godt være retningsgivende, hvis de enkelte lande ønsker dette.

WSM respekterer hvert enkelt lands struktur (suverænitet), derfor tjener de Delegerede ud fra vor fælles Arv for Service.
Trin, Traditioner og Koncepterne for AA Service er grundlaget – og målet er den lidende alkoholiker.

WSM arbejder på samme måde, som de fleste AA lande, når det drejer sig om organisation og struktur. Hvert land deltager med 2 Delegerede, hvor disse afløser hinanden og som 2. gangs Delegeret kan man varetage formandskabet for arbejdskomiteer og workshops.

På WSM er disse arbejdskomiteer og workshops det sted, hvor de enkelte landes udfordringer/ problemer kommer ”på bordet”. Arbejdskomiteer og workshops kommer med udtalelser eller forslag, som der tages stilling til i plenum før disse nedskrives med eventuelle ændringer og føres ind i den endelige rapport for mødet.

Landerapporterne er det andet store omdrejningspunkt på WSM. En Delegeret (1.gangs) fra hvert af de repræsenterede lande eller områder har forberedt et 3 minutters indlæg, som giver nogle ” highlights” fra landerapporten.
 Endvidere er der Rapporter fra de 5 Zone-møder (Zonal-Meetings) rundt om i verden. I vor del af verden fra Europæiske Service Møde (ESM) i Frankfurt, som vi også er en del af.

Præsentationer/Diskussionsemner over forskellige temaer og emner bliver også fremlagt og en rapport om AA´s Internationale Litteratur Fond. Endvidere er Åbnings – og Afslutningstalerne meget centrale og lægger sig naturligt op af temaet for ethvert WSM.

Ovenstående er forberedt skriftligt og uddeles til hver enkelt Delegeret ved åbningen af WSM.

Der bliver simultan tolket på spansk/engelsk/spansk under hele WSM.